جعبه یادداشت

جعبه ياداشت به همراه داخله یادداشت در قطع ۱۰×۱۰ (cm)با انواع جلدهای سخت سلفونی، چرمی و اشبالت و ظرفيت حدودی ٢٠٠برگ تحرير و قابليت تبليغات روی جلد و صفحات داخلی