سمبل و نماد ماه ها

سمبل و نماد ماه ها

نماد ماه فروردین

سمبل و نماد ماه فروردین

نماد ماه فروردین: حیوان قوچ است. عنصر وجودش: آتش. گل محبوب‌شان: رزسرخ است. روز مبارک‌شان: روز سه‌شنبه. متولدین ماه فروردین معروف به نوزادطبیعت هستند. ستاره حاکم آن‌ها: مارس (مریخ) است. فلز وجودشان: آهن. سنگ خوش‌یمن آن‌ها: الماس و یاقوت است. رنگ محبوب متولد فروردین: قرمز و صورتی روشن. عدد خوش‌یمن‌: ۹ است. متولدین ماه فروردین شخصیت کاردینالی دارند و “من هستم” شعار آن‌هاست.
ماه فروردین به انگلیسی و در تقویم میلادی ماه آوریل Aprill است.

 

نماد ماه اردیبهشت

سمبل و نماد ماه اردیبهشت

نماد ماه اردیبهشت: حیوان گاو نر است. عنصر وجودش: خاک. گل محبوب‌شان: رز صورتی است. روز مبارک‌شان: روز جمعه. متولدین ماه اردیبهشت معروف به طفل شیرخوار طبیعت هستند. ستاره حاکم آن‌ها: ونوس (زهره) است. فلز وجودشان: مس. سنگ خوش‌یمن آن‌ها: یاقوت کبود است. رنگ محبوب متولد ماه اردیبهشت: آبی آسمانی، صورتی بنفش. عدد خوش‌یمن‎: ۶ است. متولدین ماه اردیبهشت شخصیت ثابتی دارند و “همه چیز مال من است” شعار آن‌هاست.
ماه اردیبهشت به انگلیسی و در تقویم میلادی ماه مه May است.

 

نماد ماه خرداد

سمبل و نماد ماه خرداد

نماد ماه خرداد: دوقولوها است. عنصر وجودشان: هوا. گل محبوب‌شان: کاملیا، است. روز مبارک‌شان: روز چهارشنبه. متولدین ماه خرداد معروف به کودک طبیعت هستند. ستاره حاکم آن‌ها: مرکوری (عطارد) است. فلز وجودشان: جیوه. سنگ خوش‌یمن آن‌ها: زمرد کبود است. رنگ محبوب متولد ماه خرداد: زرد، سبز، آبی. عدد خوش‌یمن‌شان: ۵ است. متولدین ماه خرداد شخصیت راوی دارند و “من فکر می کنم ” شعار آن‌هاست.
ماه خرداد به انگلیسی و در تقویم میلادی ژوئن June است.

 

نماد ماه تیر

سمبل و نماد ماه تیر

نماد ماه تیر: حیوان خرچنگ است. عنصر وجودشان: آب. گل محبوب‌شان: بنفشه و لی لی است. روز مبارک‌شان: روز دوشنبه. متولدین ماه تیر معروف به تازه بالغ طبیعت هستند. ستاره حاکم آن‌ها: ماه است. فلز وجودشان: نقره. سنگ خوش‌یمن آن‌ها: مروارید است. رنگ محبوب متولد ماه تیر: سایه‌ای از رنگ‌های خاکستری و آبی و سبز. عدد خوش‌یمن‌شان: ۲ است. متولدین ماه تیر شخصیت کاردینالی دارند و “من احساس می‌کنم” شعار آن‌هاست.
ماه تیر به انگلیسی و در تقویم میلادی ژوئیه July است.

 

نماد ماه مرداد

سمبل و نماد ماه مرداد

نماد ماه مرداد: حیوان شیر است. عنصر وجودشان: آتش. گل محبوب‌شان: آفتابگردان، است. روز مبارک‌شان: روز یکشنبه. متولدین ماه مرداد معروف به جوان طبیعت هستند. ستاره حاکم آن‌ها خورشید است. فلز وجودشان: طلا. سنگ خوش‌یمن آن‌ها: یاقوت زرد است. رنگ محبوب متولد ماه مرداد: رنگ‌های غروب خورشید. عدد خوش‌یمن‌شان: ۱ است. متولدین ماه مرداد شخصیت ثابتی دارند و “من اراده می کنم” شعار آن‌هاست.
ماه مرداد به انگلیسی و در تقویم میلادی اوت august است.

 

نماد ماه شهریور

سمبل و نماد ماه شهریور

نماد ماه شهریور: فرشته است. عنصر وجودشان: خاک. گل محبوب‌شان: Forgetmenot، است. روز مبارک‌شان: روز چهارشنبه. متولدین ماه شهریور معروف به بالغ طبیعت هستند. ستاره حاکم آن‌ها: ولکان و مرکوری است. فلز وجودشان: پلاتین. سنگ خوش‌یمن آن‌ها: عقیق سبز است. رنگ محبوب متولد ماه شهریور: سایه‌ای از خاکستری، سبز، نقره‌ای. عدد خوش‌یمن‌شان: ۵ است. متولدین ماه شهریور شخصیت راوی دارند و “من تجزیه و تحلیل می‌کنم” شعار آن‌هاست.
ماه شهریور به انگلیسی و در تقویم میلادی سپتامبر September است.

 

نماد ماه مهر

سمبل و نماد ماه مهر

نماد ماه مهر: ترازو است. عنصر وجودشان: هوا. گل محبوب‌شان: رز سفید، است. روز مبارک‌شان: روز جمعه. متولدین ماه مهر معروف به باآرمان‌وازدواج هستند. ستاره حاکم آن‌ها: ونوس (زهره) است. فلز وجودشان: مس درخشان. سنگ خوش‌یمن آن‌ها: الماس و اوپال است. رنگ محبوب متولد ماه مهر: بژ و قهوه‌ای. عدد خوش‌یمن‌شان: ۶ است. متولدین ماه مهر شخصیت کاردینالی دارند و “من تعادل برقرار می‌کنم” شعار آن‌هاست.
ماه مهر به انگلیسی و در تقویم میلادی اکتبر October است.

 

نماد ماه آبان

سمبل و نماد ماه آبان

نماد ماه آبان: حیوان عقرب است. عنصر وجودشان: آب. گل محبوب‌شان: ارکیده و رازقی، است. روز مبارک‌شان: روز سه شنبه. متولدین ماه آبان معروف به با آمآن‌ها هستند. ستاره حاکم آن‌ها: پلوتون است. فلز وجودشان: آهن. سنگ خوش‌یمن: سیلیس است. رنگ محبوب متولد ماه آبان: قرمز تیره. عدد خوش‌یمن‌شان: ۹ است. متولدین ماه آبان شخصیت ثابتی دارند و “من آرزو می‌کنم” شعار آن‌هاست.
ماه آبان به انگلیسی و در تقویم میلادی نوامبر November است.

 

نماد ماه آذر

سمبل و نماد ماه آذر

نماد ماه آذر: اسب با سیمای انسان است. عنصر وجودشان: آتش. گل محبوب‌شان: میخک، است. روز مبارک‌شان: روز پنجشنبه. متولدین ماه آذر معروف به با آرمان کسب اطلاعات هستند. ستاره حاکم آن‌ها: ژوپیتر (مشتری) است. فلز وجودشان: قلع. سنگ خوش‌یمن آن‌ها: فیروزه است. رنگ محبوب متولد ماه آذر: ارغوانی. عدد خوش‌یمن‌شان: ۳ است. متولدین ماه آذر شخصیت راوی دارند و “من می‌بینم” شعار آن‌هاست.
ماه آذر به انگلیسی و در تقویم میلادی دسامبر December است.

 

نماد ماه دی

سمبل و نماد ماه دی

نماد ماه دی: حیوان بز است.عنصر وجودشان: خاک. گل محبوب‌شان: ماگنولی، است. روز مبارک‌شان: روز شنبه. متولدین ماه دی معروف به با آرمان تجربه‌کردن هستند. ستاره حاکم آن‌ها: ساترن(زحل) است. فلز وجودشان: سرب.سنگ خوش‌یمن آن‌ها: عقیق رنگارنگ است. رنگ محبوب متولد ماه دی: ماگنولی.عدد خوش‌یمن‌شان: ۸ است. متولدین ماه دی شخصیت کاردینالی دارند و “من به کار می‌گیرم” شعار آن‌هاست.
ماه دی به انگلیسی و در تقویم میلادی ژانویه January است.

 

نماد ماه بهمن

سمبل و نماد ماه بهمن

نماد ماه بهمن: مرد و دلو است. عنصر وجودشان: هوا. گل محبوب‌شان: نرگس، است. روز مبارک‌شان: روز شنبه. متولدین ماه بهمن معروف به با آرمان ایده‌آلیستی هستند. ستاره حاکم آن‌ها: اورانوس است. فلز وجودشان: اورانیوم. سنگ خوش‌یمن آن‌ها: یاقوت کبود است. رنگ محبوب متولد ماه بهمن: آبی آسمانی.عدد خوش‌یمن‌شان: ۴ است. متولدین ماه بهمن شخصیت ثابتی دارند و “من می‌دانم” شعار آن‌هاست.
ماه بهمن به انگلیسی و در تقویم میلادی فوریه February است.

 

نماد ماه اسفند

سمبل و نماد ماه اسفند

نماد ماه اسفند: حیوان ماهی است. عنصر وجودشان: آب. گل محبوب‌شان: بنفشه و لی لی، است. روز مبارک‌شان: روز پنجشنبه. متولدین ماه اسفند معروف به با آرمان تفویض هستند. ستاره حاکم آن‌ها: نپتون است. فلز وجودشان: تشعشعی از فلزات مصنوعی.سنگ خوش‌یمن آن‌ها: زمرد است. رنگ محبوب متولد ماه اسفند: سایه آبی و سبز دریایی.عدد خوش‌یمن‌شان: ۷ است. متولدین ماه اسفند شخصیت راوی دارند و “من باور دارم” شعار آن‌هاست.
ماه اسفند به انگلیسی و در تقویم میلادی مارس March است.

 

فایل لایه باز تقویم 97 :

فایل لایه باز تقویم 97

 

تقویم97 دیواری لایه باز

 

تقویم 97 کارتی لایه باز

 

تقویم 97 رومیزی لایه باز

 

تقویم 97 کودکانه لایه باز

 

اپلیکشن های مرتبط :

اپلیکیشن Business calender جایگزین پیشرفته google calendar

Business calender

 

اپلیکیشن تقویم ipersia calendar برای کاربران IOS

ipersia calendar

 

اپلیکیشن google calendar ابزاری ضروری برای برنامه ریزی شخصی

google calendar

 

تقویم شمسی FarsCal مخصوص کاربران IOS

FarsCal

 

اپلیکیشن تقویم شمسی Persian Calendar مخصوص کاربران اندروید

Persian Calendar

 

برچسب: تقویم 97 -  انواع تقویم - تقویم لایه باز - روز جهانی - اپلیکشن تقویم