نماد سال تولد

نامیدن هر سال به نام یک حیوان، بیشتر در اثر عوامل اعتقادی یا فرهنگی در تقویم بعضی از ملل مرسوم شده است. این نوع عوامل از ریشه‌هایی سرچشمه می‌گیرد که با تقویم این گونه ملل در ارتباط است. بررسی گاه‌شماری حیوانی حکایت از آن دارد که این تقویم از ترکیب برخی اصول گاه‌شماری جلالی، گاه‌شماری هجری قمری و گاه‌شماری دوازده حیوانی چینی-اویغوری شکل گرفته‌ است. در ایران، استفاده از این تقویم در دوره صفویه متداول شد. از آن زمان تا اواسط قرن سیزدهم هجری قمری که جایگزین تقویم جلالی شد، بیشتر در امور دولتی و شرح وقایع تاریخی، در کنار تقویم‌های هجری قمری، جلالی و غیره استفاده می‌شد. در سال 1329 هجری قمری، تقویم شمسی برجی به جای این تقویم رایج شد. سرانجام در سال۱۳۰۴ هجری شمسی که تقویم هجری شمسی به عنوان تقویم رسمی پذیرفته شد، به طور صریح استفاه از سا‌ل‌های دوره 12 ساله حیوانی منسوخ شد. با وجود این، هنوز هم در انواع تقویم‌های ایرانی، از نام سال هجری شمسی در دوره 12 ساله حیوانی استفاده می‌شود.

ستاره‌شناسان سال‌های دوره 12 ساله حیوانی را چنین یاد می‌کنند :
۱- سیچقان ئیل یا سال موش .
۲- اود ئیل یا سال گاو .
۳- بارس ئیل یا سال پلنگ .
۴- توشقان ئیل یا سال خرگوش .
۵- لوی ئیل یا سال نهنگ (که در جنوب شرق آسیا آن را سال اژدها می‌خوانند.)
۶- ئیلان ئیل یا سال مار .
۷- یونت ئیل یا سال اسپ .
۸- قوی ئیل یا سال گوسفند . (چینی ها آن را سال بز می‌نامند.)
۹- بیچی ئیل یا سال میمون .
۱۰- تخافوی ئیل یا سال مرغ (که در جنوب شرق آسیا سال خروس نامیده می‌شود.)
۱۱- ایت ئیل یا سال سگ .
۱۲- تنکوز ئیل یا سال خوک .

 

معنی و طالع بینی حیوان سال ها

سال موش

سال موش

متولدین این سال ظاهر زیبا داشته ؛ زحمتکش ٬ کار دوست ٬ تشریفاتی و رسمیات پسند هستند . هدفمندند و مطلب آشنا. همیشه جانب احتیاط را نگه میدارند و توانایی پس انداز کردن پول خود را دارند . فقط احساس عمیق آنها را وا می دارد که احتیاط را فراموش نمایند .
نسبت به اشخاص محبوب خویش سخاوتمندند ؛ زود آتشین می گردند ٬ ولی قدرت آن را دارند که به زودی خشم خود را فرو خورده ٬ آرامش ظاهری را نگهدارند. انسانهای خرده گیر و عزت طلب اند ، به غیبت از دیگران علاقه ی عجیبی دارند .

 

سال گاو

سال گاو

زاده شده گان این سال توانمند ٬ پرطاقت ٬ کم گپ ٬ مطمین و قابل اعتماد اند . اغلب آنها غیر وابسته اند . زود برافروخته می گردند و درین حالت دهشتناک بوده ٬ حذر کردن از ایشان واجب است. هر چند خاموش و درونگرا هستند ٬ ولی اگر لازم آید خوش صحبت نیز می گردند .
از لحاظ جسمانی و فکری برتری دارند . با آنکه دیگران آنها را لاقید و غیر سختگیر می پندارند ٬ شق و کله شخ بوده ٬ از روبرو شدن با مخالفت خوش شان نمی آید .
این گروه از مردم عشق را مانند ورزش وسیله ی سرگرمی می دانند و همین امر بعضاً اسباب اختلاف بین آنها و نزدیکان شان را فراهم می سازد .

 

سال پلنگ

سال پلنگ - ببر

پیدا شده­گان سال پلنگ حساس هستند . شیفته شادمانی بوده ٬ نیکخواه ولی عصبی مزاج ٬ والامقام و صاحب احترام اند؛ اما اغلب با بزرگان و آمرین شان درگیر اختلاف و کشمکش .
مردم قدر و قیمت فوق العاده یی به متولدین این سال قایل اند ؛ زیرا آنها انسانهای مصمم و قاطع هستند ؛ با اینهم اغلب عجولانه و نادرست تصمیم می گیرند و یا اینکه خیلی دیر به تصمیم درست نایل می آیند .
پلنگ زاده گان! خودپرست بوده ٬ به همه چیز به دیده ی شک و تردید می نگرند ؛ ولی عموما مردانه صفت و پرتوان هستند .

 

سال خرگوش

سال خرگوش

آنانیکه در سال خرگوش به دنیا آمده اند ٬ انسان های ویژه یی هستند . با استعداد و شهرت طلب اند ؛ کارهای شان همواره توأم با موفقیت است . نیکخواه ٬ خویشتندار٬ مطمئن ٬ قابل اعتماد٬ دارای طبع بلند و مناعت نفس اند . دیگران را به وجد می آورند . از جهت مادی همیشه کامیاب اند. غیبت را دوست دارند .
اشخاص زاده شده درین سال بی­کینه بوده ، مخصوصاً در برابر دوستان و عزیزان خویش هیچگونه کینه یی نمی ورزند ؛ در حالیکه هیچگونه دلبسته گی یی نیز به آنان نشان نمی دهند. این گروه از مردم کارمندان خوب ٬ پاک وجدان و با مسئولیت بوده ٬ عجب٬ وقار ٬ تشریفات و رسمیت پرستی را عزیز می دارند .

 

سال نهنگ

سال نهنگ - اژدها

آنانیکه در سال نهنگ که در سیستم دوره ی دوازده حیوانی جنوب شرق آسیا سال اژدها خوانده می شود ؛ دیده به جهان گشوده اند ٬ انسانهای تندرست و صحتمند بوده ٬ بسیار فعال و هیجانی اند . گاهگاهی کله شخ و شریر نیز می گردند ٬ ولی به صورت عموم صدیق ٬ راستگو ، حساس و قاطع اند . اینها با آنکه خود رأی و صریح بوده ٬ آشکارا سخن می گویند ؛ میتوان به ایشان اتکاء نمود ؛ زیرا همیشه پخته و با اساس اند . نازک دل نیستند ولی توانایی دلسوز شدن را دارند . به دیگران موقع می دهند که بر ایشان حکم کنند . از گمراهی زود رهایی می یابند . مردم اغلب متولدین این سال را دوست دارند ؛ ولی خودشان به این مطلب باور ندارند .
زاده گان سال نهنگ ، یا بسیار زودتر از موقع تشکیل خانواده میدهند و یا اینکه مجرد باقی می مانند .

 

سال مار

سال مار

آنانیکه در سال مار قدم به عرصه ی هستی نهاده اند ، انسان های مرموز بوده ؛ ولی طبیعتاً خردمند اند . با آنکه پولدار و متمول می باشند ٬ اغلب ممسک و متکبر اند ؛ ولی گاهی میتوانند همدرد دیگران باشند و به آنان یاری رسانند . اینها آدم های متکی به خود بوده ٬ به دیگران کمتر اعتماد می کنند . قاطع ٬ هدفمند و اندکی مطلب آشنا هستند . از نابرابری ها اندوهگین میگردند . بی پروا هستند و این امر اغلب به پیچیده شدن مناسبات خانواده گی شان منجر می گردد .

 

سال اسب

سال اسب

زاده گان سال اسب ، مردمان خوشحال و با شهرت اند . از پول به طریق نیک و به جا استفاده می کنند . عاقل اند و مؤثر . دیگران را زود زیر تأثیر شان قرار می دهند . پرگویند و با استعداد ٬ کار هایشان اغلب با موفقیت همراهست ؛ اعتماد به نفس دارند و قدر خود را می دانند . به جنس مقابل بی پروا نیستند . احساس چنین مردم اگر بیدار گردد ٬ به غیر از وظایف روزانه دیگر همه چیزها را فراموش می کنند . اجتماعی اند ٬ از دلخوشی ٬ مجلس و گردهمایی ها بیحد لذت می برند .
اینها بسیار دوست دارند تا در مرکز و محراق توجه دیگران قرار داشته باشند . آزاد فکر و مستقل بوده ٬ مسئولیت ها را جدی نمی گیرند ؛ ولی با تصمیم خویش عمل می کنند .

 

سال بز

سال گوسفند - بًز

انسانهایی که در سال گوسفند قدم به عرصه ی وجود گذاشته اند ٬ قابلیت خاصی در صنایع نفیسه دارند . در نگاه اول همه کارهای اینها خوب به نظر می رسد . اغلب کمرو ٬ شرمندوک ٬ محجوب و گوشه گیر اند . در انتخاب راه ها تردید و دودلی نشان می دهند . قاطع نیستند .
این گروه مردم متدین بوده و در هرگونه عقاید و باورهای خویش استواری نشان می دهند . گپ دان ٬ کج بحث و خرده گیر نیستند . کار و وظیفه ی خود را دوست دارند و به شدت خواهان شرایط خوب برای زنده گی خویش اند . پولدار نیستند ٬ اما طبع بلند دارند . با ملاحظه و نیکخواه می باشند .

 

سال میمون

سال میمون

کسانی که در سال میمون یا شادی دیده به دنیا وا کرده اند٬ انسانهای مرموز و غیر قابل اعتماد اند . عاقل ٬ فعال ، چالاک و مبتکر بوده ؛ مسایل پیچیده را به زودی حل می کنند ٬ اما کاری را به سامان نمی رسانند . اینها را که می خواهند دشوارترین امور را در یک لحظه انجام می دهند ؛ از راه در پیش گرفته ی شان برگرداندن نهایت مشکل است . کوچکترین منافع در راه شان ٬ اینها را دلزده و ناامید می گرداند .
این دسته ی آدمیزاده گان ، صاحب عقل سلیم بوده ٬ درست تصمیم می گیرند . کنجکاو و دانایند . بسیار می خوانند . حافظه قوی و خاطر خوب دارند . به خود اعتماد داشته و همیشه اعتراض می کنند . صاحب شهرت اند و به آسانی به این مقام می رسند .

 

سال خروس

سال مرغ

متولدین سال مرغ متفکر٬ با استعداد و زحمتکش هستند . می کوشند وظایف خود را به صورت کامل به انجام برسانند ؛ حتی کارها یی را که از توان و امکان آنها خارج نیز باشد در بسر رسانیدن آن مصر بوده ٬ تقلا به خرج می دهند . با دیگران به زودی محشور و همصحبت شده نمی توانند .
این گروه راست و صادق بوده ٬ به راستی و حقیقت پروری خویش باور کامل دارند . انسان های با گذشت و رار نگهدارند . در حالت ناداری و دارنده گی یکسانند . در نظر قاطع می نمایند . مردم گریز اند و نقشه ها و برنامه های شان هیچگاه عملی نمی گردد. گاهی در زنده گی موفق اند و گاهی ناموفق . خود را زیاد دوست دارند. انسان های عجیبی هستند . به ابراز شجاعت و کارنمایی قدرت عجیبی دارند .

 

سال سگ

سال سگ

آنهایی که در سال سگ دیده به جهان باز کرده اند ٬ خصوصیات نیک انسانی دارند . صادق ٬ راستگو ٬ قابل اعتماد و راز نگهدارند . اینها خود را دوست داشته ، اندکی مغرور و کله شخ هستند . دو رو نیستند ٬ شایق ثروت بوده، دولتمند می گردند . اینها همه امور را به نظر انتقادی می نگرند . تیز زبان و حقیقت پرست اند . چون انسانهای با هدف و مفکوره هستند ٬ در کار و فعالیت های خویش آگاه بوده ٬ می دانند که برای چی مبارزه و تلاش به خرج می دهند . همه کارهای را به آخر رسانیده ، در همه امور کامیاب اند . از میان متولدین این سال رهبران خوبی تبارز می کند .

 

سال خوک

سال خوک

گروه مردمانی که در سال خوک به دنیا آمده اند ٬ دلیر و از خود گذر بوده ٬ می توانند خود را در راه دیگران قربان سازند . راستگار٬ راستگو ٬ و رستگارند . در هر کاری نیرو صرف نموده ٬ عقب نشینی برای شان معنایی ندارد . مردانه و باثبات اند و دوستان شان را در مشکلات تنها نمی گذارند .
کم سخن و مهربانند . بسیار می خوانند و بسیار می دانند . در میان آنها بعضاً کسانی پیدا می شوند که بیش از حد پرگو هستند . به اشخاص مورد علاقه خویش توجه بسیار جدی مبذول می دارند .
زنده گی خانوادگی این دسته از اشخاص به بسیار خوبی سپری می گردد ؛ زیرا اینها توانایی فوق العاده یی برای حل مسایل مشکل آفرین دارند .

 

فایل لایه باز تقویم 97 :

فایل لایه باز تقویم 97

 

تقویم97 دیواری لایه باز

 

تقویم 97 کارتی لایه باز

 

تقویم 97 رومیزی لایه باز

 

تقویم 97 کودکانه لایه باز

 

اپلیکشن های مرتبط :

اپلیکیشن Business calender جایگزین پیشرفته google calendar

Business calender

 

اپلیکیشن تقویم ipersia calendar برای کاربران IOS

ipersia calendar

 

اپلیکیشن google calendar ابزاری ضروری برای برنامه ریزی شخصی

google calendar

 

تقویم شمسی FarsCal مخصوص کاربران IOS

FarsCal

 

اپلیکیشن تقویم شمسی Persian Calendar مخصوص کاربران اندروید

Persian Calendar